Používáním tohoto webu souhlasíte s využíváním cookies na těchto stránkách. Více informací ZDE. Rozumím

Kategorie produktů

Main menu

Reklamační řád

                                             REKLAMAČNÍ ŘÁD                                                 

1. Základní ustanovení

                                                                                                                             Reklamační řád zveřejněný na této stránce (dále též jen RŘ) platí pro nakupování prostřednictvím e-shopu www.dafitmotoracing.cz a tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy. Provozovatelem internetového obchodu www.dafitmotoracing.cz je společnost DAFIT Motoracing s. r. o. se sídlem Dobronická 778, 148 00 Praha 4, IČO: 02013002, DIČ: CZ02013002, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 213019. RŘ blíže upravuje vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností DAFIT Motoracing s. r. o. (dále též jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále též jen „kupující“).

Kupující má k tomuto RŘ přístup a má tedy možnost se s ním před vlastním uskutečněním objednávky seznámit. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se s tímto RŘ - který je součástí obchodních podmínek - seznámil a že s ním souhlasí.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Ve vztazích, na které se vztahují tyto VOP, je jím:
DAFIT Motoracing s. r. o., Dobronická 778, 148 00 Praha 4 
IČ: 02013002
DIČ: CZ02013002
číslo účtu: 211 835 198 / 0600 u GE Money Bank

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, který se ho týká, a obchodním zákoníkem.

3. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

4. Záruka na zboží

Záruční lhůta je počítána ode dne, kdy kupující převzal zboží. Zákonná záruční lhůta je 24 měsíců, prodávající může tuto záruční lhůtu prodloužit. V takovém případě je tato informace uvedena u konkrétního zboží v jeho internetovém obchodě a také na záručním dokladu (faktuře). Dojde-li k výměně zboží, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců. Po vyřízení reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace, tedy o dobu od okamžiku uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do okamžiku, kdy prodávající vyrozumí kupujícího o způsobu vyřízení reklamace.

Jako doklad o záruce předává prodávající kupujícímu nákupní doklad (fakturu) s uvedením všech zákonem daných údajů.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

5. Záruční podmínky

Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně po přijetí objednávky spolu s dopravcem zkontroloval její vnější stav (neporušenost obalu, počet zásilek) dle přiloženého přepravního listu. V případě, že je zásilka zjevně neúplná nebo poškozená, je kupující oprávněn odmítnout převzetí takové zásilky. Pokud takovou zásilku kupující převezme, je nutné poškození či neúplnost popsat v předávacím protokolu dopravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutné bez zbytečného prodlení oznámit na adresu www.dmr@dafitmotoracing.cz. V případě poškozené zásilky je nutné s přepravcem sepsat škodní protokol a tento neprodleně zaslat prodávajícímu.

Místem pro uplatnění reklamace je DAFIT Motoracing s. r. o., Dobronická 778, 148 00 Praha 4. Zboží zasílané k reklamaci přepravní službou nesmí být zasláno na dobírku, mělo by být pojištěno, zásilka by měla obsahovat kopii nákupního dokladu a popis závady či důvodu reklamace. Kupující si při reklamaci zvolí preferovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže).

Přijetí zboží k reklamaci prodávající kupujícímu potvrdí vydáním reklamačního protokolu (emailem či osobně na prodejně) s uvedením data uplatnění reklamace, obsahu reklamace a kupujícím preferovaného způsobu vyřízení reklamace.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím nebo nepřiměřeným zacházením ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. U elektrických spotřebičů se záruka nevztahuje na poškození vzniklá účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se též nevztahuje na mechanicky vzniklá poškození, na poškození v důsledku použití v podmínkách, které neodpovídají podmínkám určeným prodávajícím nebo výrobcem, na vady vzniklé neodbornou montáží (bylo-li jí třeba, na což je kupující vždy upozorněn) nebo zanedbáním péče o zboží, nebo nadměrným zatížením, které je v rozporu s doporučeními prodejce nebo výrobce. Záruku nelze uplatnit na vady, které vznikly z důvodu neodborného zásahu do zboží (tzn. opravou/úpravou kupujícím či třetí osobou) a na škody způsobené přírodními živly nebo vyšší mocí.

6. Vyřízení reklamace

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující dle své volby, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

  • jde-li o vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady; nebo právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné; a není-li ani jeden z předchozích postupů možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží (zásadně 3 stejné vady či 4 různé vady): právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,
  • jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci: právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned nebo nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí reklamace. Do této lhůty se nepočítá doba nutná pro odborné posouzení vady. Prodávající je povinen vyřešit reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o způsobu vyřízení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS zprávou, nebo e-mailem. Do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.

V případě uznání reklamace má kupující právo na náhradu nákladů s reklamací spojených (zejména náklady nutné na doručení zboží prodávajícímu). V případě neoprávněné reklamace nese náklady na doručení zboží k prodávajícímu i následné doručení zboží ke kupujícímu sám kupující.

7. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 2.10.2013 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento reklamační řád bez předchozího upozornění (což ale na do té doby uzavřené objednávky nemá vliv, pro ně platí znění RŘ v době uzavření smlouvy).

Tento RŘ schválil za společnost DAFIT Motoracing s. r. o.:

David Ouředníček, jednatel                                                 

Kontaktujte nás

Rychlý kontakt

Tel: 777 771 541

E-mail: dmr@dafitmotoracing.cz

Otevírací doba

v pracovních dnech od 9 - 17 hodin.

Osobní odběr zboží a nebo návštěva je možná jen po telefonické dohodě. 

Celkem: 0,- Kč
K pokladně

Přihlášení nebo registrace

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2024